Aldara ved basalcellekreft - God effekt
God effekt

God effekt

Imiquimod 5 % krem til behandling av superfisielle basaliomer: Resultater fra 2 fase III, randomiserte, placebo- kontrollerte studier.

Formål 

Evaluere effekten og sikkerheten ved behandling med Aldara sammenlignet med placebo ved superfisielle basaliom. 

Metode 

To identiske randomiserte, dobbelblinde, placebokontrollerte multisenterstudier ble gjennomført. Forsøkspersoner med et superfisielt basaliom ble behandlet med Aldara eller placebo en gang om dagen i fem eller syv dager i uken i 6 uker (n=724). 12 uker etter endt behandling ble det gjennomført både en klinisk og histologisk evaluering.

Primærvariabel: Effekt, tilheling – klinisk og histologisk. Sekundærvariabel: sikkerhet. 

Resultat

Data fra begge studiene ble satt sammen. Sammensatt grad av tilheling (kombinert klinisk og histologiske vurderinger) ved behandling med Aldara i 5 respektive 7 dager pr uke, var 75 % versus 73 %. Den histologiske tilhelingsgraden var 82 % versus 79 %. Økende alvorlighetsgrad av erytem, erosjon og dannelse av skorper ble assosiert med høyere tilhelingsgrad.

Konklusjon

  • Aldara er en effektiv behandling ved superfisielle basaliomer.
  • Klinisk effekt 75 %.
  • Histologisk effekt er høyere enn klinisk vurdert effekt. Histologisk effekt var 82 %.
  • Effekten er relatert til lokale hudreaksjoner.
  • Dosering 5 ganger per uke er like effektivt og bedre tolerert enn 7 ganger per uke.

Godkjent dosering for Aldara ved superfisielle basaliom er: 5 ganger i uken i 6 uker. Referanse: Geisse J, Caro I, Lindholm J et al. J Am Acad Dermatol 2004; 50: 722-33.  

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022